DIENSTVERLENING

OMGEVINGSWET

De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2024. De invoering van de Omgevingswet wordt de grootste wetswijziging sinds de laatste aanpassing van de grondwet uit 1848. Het gehele ruimtelijk juridisch stelsel wordt op de schop gegooid, waarbij 26 wetten uit de fysieke leefomgeving worden samengevat in 1 wet; de Omgevingswet. Door middel van de Omgevingswet beoogt het Rijk 4 verbeteringen door te voeren ten opzichte van de huidige wetgeving:

1. Inzichtelijk Omgevingsrecht

Door het samenvoegen van 26 wetten moet het Omgevingsrecht inzichtelijker worden gemaakt voor burgers, bedrijven en overheden. In het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet alle regelgeving van de gewenste locatie zichtbaar zijn en kan een vergunning worden aangevraagd.

2. Leefomgeving staat centraal

Waar het in het huidig Omgevingsrecht nog gaat om het zorgen voor een ‘goede ruimtelijke ordening’, wordt dit onder de Omgevingswet het zorgen voor een ‘gezonde fysieke leefomgeving’. Dit heeft een bredere reikwijdte voor thema’s als duurzaamheid, participatie en geeft ruimte om een project in breder perspectief te zien.

3. Ruimte voor lokaal maatwerk

Door meer decentraal te regelen, wordt een meer gebiedsgerichte aanpak mogelijk gemaakt. Zo krijgen gemeenten bijvoorbeeld door de bruidsschat de mogelijkheid om een keuze te maken of zij bepaalde regels die tot nu toe vanuit het Rijk worden opgelegd, te laten vervallen of niet.

4. Snellere besluitvorming

Door de ambitie om integraal te werk te gaan binnen de overheden, moet er snellere besluitvorming plaatsvinden. Waar veel ruimtelijke projecten nu zijn verankerd in de uitgebreide voorbereidingsprocedure, wordt onder de Omgevingswet de reguliere voorbereidingsprocedure het uitgangspunt.

De invoering van de Omgevingswet heeft zonder meer consequenties voor u als gemeente, ontwikkelaar, architect of initiatiefnemer. Hieronder vindt u een aantal zaken waar Lodewijck Groep u mee van dienst kan zijn.

BUITENPLANSE OMGEVINGSPLAN ACTIVITEIT (BOPA)

Waar er nu voor projecten die vallen onder de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) een uitgebreide omgevingsvergunningaanvraag is vereist, wordt dat straks onder de Omgevingswet anders.

Indien er straks binnen het Omgevingsplan niet binnenplans kan worden afgeweken, is een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA) aanvraag vereist. Dit is een activiteit waarvoor in het Omgevingsplan is bepaald dat het niet toegestaan is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten. Er is dus sprake van een strijdigheid met het Omgevingsplan, waardoor afwijken noodzakelijk is. De aanvraag voor een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit zal een uitgebreide motivering moeten bevatten.

Lodewijck Groep kan vanaf het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet BOPA-aanvragen voor u verzorgen.

Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA)
Omgevingsplan

OMGEVINGSPLAN

Met de Omgevingswet wordt een belangrijk nieuw instrument geïntroduceerd: het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. Het Omgevingsplan van de gemeente bevat de regels voor de fysieke leefomgeving op gemeentelijk niveau. Elke gemeente stelt één Omgevingsplan op waarin alle gemeentelijke regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn opgenomen.

In het Omgevingsplan worden regels gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het Omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente in ieder geval de regels die nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Deze regels kunnen dus onder andere worden gesteld voor activiteiten.

Lodewijck Groep kan u als gemeente van dienst zijn bij het opstellen/beheren van uw Omgevingsplan. Ook kan Lodewijck Groep een aanvraag voor wijziging van het Omgevingsplan voor u als initiatiefnemer verzorgen.

QUICKSCAN ONTWIKKELING OMGEVINGSWET

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert er veel op het gebied van Omgevingsrecht. Gemeenten kunnen verschillende keuzes maken in het deels wel/niet overnemen van de bruidsschat, juridische procedures worden anders, indieningsvereisten veranderen, en nog veel meer. Er verandert voor u als initiatiefnemer behoorlijk wat als het gaat om het juridisch tot stand laten komen van uw project.

Lodewijck Groep kan u voor inwerkingtreding van de Omgevingswet van dienst zijn bij het uitzoeken van de juridische mogelijkheden onder de Omgevingswet. Daarnaast kan Lodewijck Groep u na inwerkingtreding van de Omgevingswet adviseren over de specifieke regels en procedures bij een gemeente of een specifiek project. Middels een quickscan kunnen wij de verschillende mogelijkheden voor u helder uiteenzetten.

Quickscan ontwikkeling Omgevingswet
Omgevingswet

STRATEGISCH ADVIES OMGEVINGSWET

Aangezien er veel verandert met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, kan het voor u als initiatiefnemer in sommige gevallen veel verschil uitmaken of uw juridische procedure onder het huidig recht nog wordt opgestart of onder de Omgevingswet.

Tot en met 31 december 2023 mogen procedures onder het huidig recht nog worden opgestart. Eikpunt hierbij is het moment van indienen van de omgevingsvergunningaanvraag óf, bij een bestemmingsplan-procedure, het moment van terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan. Strategisch advies omtrent keuzes met betrekking tot het moment van indienen van vergunningsaanvragen kan hierbij van essentieel belang zijn.

Lodewijck Groep kan u voorzien van dit strategisch advies en samen met u kijken wat voor uw specifieke project de gunstigste te bewandelen route is, en de kansen/risico’s voor u uiteen te zetten.

CURSUS INTRODUCTIE OMGEVINGSWET

Lodewijck Groep biedt voor zowel publieke als private partijen een Cursus Introductie Omgevingswet aan. Deze module geeft u een brede kijk op de Omgevingswet, waardoor u zo goed mogelijk voorbereid bent op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tijdens de cursus worden o.a. de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet besproken, alsmede de verschillen ten opzichte van het huidig recht.

Daarnaast wordt hier ook een doorkijk gegeven in strategische keuzes voor een ontwikkelaar en/of gemeente. Lodewijck Groep kan deze cursus op haar eigen kantoren voor u verzorgen, alsmede in-company bij u als gemeente of initiatiefnemer. Daarnaast is het mogelijk om met diverse partijen deel te nemen aan de cursus. De ervaring leert dat dit laatste vaak leidt tot interessante discussies en kennisuitwisselingen.

Cursus introductie Omgevingswet

WAAR MOGEN WIJ VOOR U MET EEN FRISSE BLIK NAAR KIJKEN?

WIJ MAKEN GRAAG KENNIS!

Neem vrijblijvend contact met ons op om te brainstormen over uw ideeën en uitdagingen en met elkaar te bepalen hoe het team van Lodewijck Groep u kan helpen uw doelen te bereiken.

Jamie van der Ban

JAMIE VAN DEN BAN

Relatiemanager

j.vandenban@lodewijckgroep.nl
06 15 36 71 58

rana

RANA MASSAAL

Recruitment Consultant

r.massaal@lodewijckgroep.nl
06 15 64 07 74

Alexandra Klaasse Bos

ALEXANDRA KLAASSE BOS

Office Manager

a.klaassebos@lodewijckgroep.nl
085 401 05 67

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?