MILIEU- & OMGEVINGSONDERZOEKEN

Akoestisch onderzoek

In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn geluidsnormen opgenomen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai. Deze normen geven de hoogst acceptabele geluidsbelasting bij geluidgevoelige functies, zoals woningen. Bij het bepalen van de maximaal toegestane geluidsbelasting maakt de Wgh onderscheid tussen bestaande situaties en nieuwe situaties.

In de Wgh staan de geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidszones langs een geluidsbron centraal. Daarbinnen moet aan de eisen van de Wgh worden voldaan. Geluidszones zijn voor verschillende geluidsbronnen voorgeschreven, waaronder industrie, wegverkeer en railverkeer. Met het stelsel van zonering is een koppeling gelegd tussen beperking van geluidhinder en ruimtelijke ordening.

AKOESTISCH ONDERZOEK

Wegverkeerslawaai

De Wet geluidhinder (Wg) bepaalt de wettelijke grenswaarden van de toelaatbare geluidsbelasting. Het bevoegd gezag moet deze in acht nemen bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Er moet getoetst worden aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de Wet geluidhinder. Dit vindt plaats per weg. 30 km/h wegen zijn vrijgesteld van onderzoek in de Wg. Het geluidsniveau door het wegverkeer dient op de gevels van geluidsgevoelige objecten te voldoen aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Dit is van toepassing bij nieuwe of te wijzigen woningen in de geluidszone van een weg. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting werd voorheen voorkeursgrenswaarde genoemd. Deze bedraagt 48 dB.

De gemeente kan een hoger geluidsniveau toestaan als deze wordt overgeschreden. Dit heet de zogenaamde “hogere waarde”. De hogere waarde mag alleen worden verleend onder één voorwaarde: uit akoestisch onderzoek moet blijken dat er geen bron-, overdrachts- of gevelmaatregelen mogelijk zijn. Dit zijn maatregelen om het geluidsniveau terug of onder het ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting terug te brengen. Aan de hogere waarde is een maximum verbonden. Voor de nieuwbouw van woningen in binnenstedelijke situaties is dit 63 dB en in buiten stedelijke situaties is dit 53 dB.

Industrielawaai

Op basis van artikel 40 van de Wet geluidhinder kunnen (delen van) industrieterreinen worden aangewezen als gezoneerd industrieterrein met een zonegrens. Dit betreffen industrieterreinen waarop zich gronden bevinden die zijn aangewezen voor mogelijke vestiging van zogenaamde “grote lawaaimakers”. Buiten de zonegrens mag de geluidbelasting vanwege het industrieterrein de waarde van 50 dB niet te boven gaan. Daarnaast gelden er voor bedrijven ook richtafstanden op basis van het type bedrijf. In de basis mogen er geen geluidsgevoelige inrichtingen, zoals woningen, worden gerealiseerd binnen deze richtafstanden. Nieuwe ontwikkelingen zoals woningen mogen immers de bestaande bedrijfsvoering niet hinderen in haar vergunde geluidruimte. Door middel van een akoestisch onderzoek kan worden nagegaan in hoeverre het bouwplan dat voorziet in de realisatie van nieuwe woningen, de bestaande bedrijven zou kunnen hinderen in haar vergunde geluidruimte.

Industrielawaai
Spoorweglawaai

Spoorweglawaai

Als een plangebied geheel of gedeeltelijk binnen de geluidszone van een spoorweg valt, moet bij de voorbereiding van een bestemmingsplan akoestisch onderzoek worden verricht naar de geluidsbelasting op nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen die geluidszone. Een bestemmingsplan kan pas worden vastgesteld indien de geluidbelasting op nieuwe geluidgevoelige functies voldoet aan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wgh, of indien het bevoegd gezag een besluit heeft genomen om hogere waarden vast te stellen. Voor dit laatste geeft de Wgh een maximale ontheffingswaarde. Voordat een hogere waarde kan worden vastgesteld, dienen eerst maatregelen onderzocht te worden om de geluidbelasting terug te dringen.

Wat kan Lodewijck Groep voor u betekenen?

  • Uitvoeren van akoestisch onderzoek gericht op de geluidsnormen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai.

Deze onderzoeken voeren wij uit voor initiatiefnemers, bouw/infra, projectontwikkelaars, architectenbureaus, woningcorporaties en gemeenten.

Door te kiezen voor Lodewijck Groep, werkt u samen met een gespecialiseerd adviesbureau. De dienstverlening van Lodewijck Groep is erop gericht u volledig te ontzorgen. Door samen te werken met Lodewijck Groep bent u verzekerd van actuele kennis en kunde. De uitgebreide expertises van onze specialisten zorgen ervoor dat uw projecten, procedures en onderzoeken van het begin tot het einde worden begeleid.

Wilt u meer weten over onze milieu- & omgevingsonderzoeken en bent u benieuwd naar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?