LODEWIJCK GROEP

PARTICIPATIE & OMGEVINGSMANAGEMENT

Omgevingswet & Participatie

Een van de belangrijke thema’s binnen de Omgevingswet is participatie. Zo wordt het opstellen van een plan omtrent participatie een verplichting. Het betrekken van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen wordt namelijk voor zowel het bevoegd gezag als voor de initiatiefnemer een vereiste wanneer er omgevingsplannen, omgevingsvisies etc. opgesteld worden.

Aan de ene kant betekent dit dat bovengenoemde partijen meer ruimte krijgen om hun mening en visie te leveren op veranderingen in zijn of haar leefomgeving. Aan de andere kant betekent dit dat verschillende vormen van participatie moeten worden georganiseerd door het bevoegd gezag en/of de initiatiefnemer. De manier waarop participatie gerealiseerd wordt, is vormvrij. Dit betekent dat overheden en initiatiefnemers zelf kunnen bepalen op welke manier het participatietraject gevormd kan worden.

 

Wat gaat er veranderen?

Als bevoegd gezag is het met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verplicht om middels kennisgeving en motiveringsplicht participatie op te nemen in de volgende instrumenten:

  • Omgevingsvisie;
  • Omgevingsplannen;
  • Programma’s;
  • Projectbesluiten.

Bij alle bovengenoemde instrumenten is het van belang dat het bevoegd gezag bij het besluit aangeeft hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken bij de voorbereiding. Daarnaast moet ook worden beschreven wat de resultaten hiervan zijn.

Vanuit de rol als projectontwikkelaar of initiatiefnemer wordt geacht een participatie vast te stellen in de vorm van een aanvraagvereiste. Hierin dient aangegeven te worden of burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken, indien dit het geval is zal de aanvrager c.q. initiatiefnemer ook aan dienen te geven hoe zij zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

Allesomvattend komt er in dit proces veel druk op het bevoegd gezag en de initiatiefnemers. Het heeft kortweg veel voeten in de aarde om een participatietraject succesvol te volbrengen voorafgaand aan de totstandkoming van gemeentelijke instrumenten. Lodewijck Groep staat voor zowel overheidsorganen als initiatiefnemers klaar om hen volledig te ontzorgen op het vlak van participatie en omgevingsmanagement.

 

Wat kan Lodewijck Groep hierin betekenen?

Zoals is gebleken gaat participatie een hoop invloed hebben op het traject voor de totstandkoming van verschillende instrumenten. Lodewijck Groep is juridisch-planologisch adviseur die zowel initiatiefnemer als overheidsorganen kan adviseren, ondersteunen en/of begeleiden in het participatietraject. Het gaat hierbij o.a. om het opbouwen van vertrouwen tussen de verschillende stakeholders en de initiatiefnemer om de ontwikkeling mogelijk te maken. Inzicht, dialoog en verbinding zijn onze sleutelwoorden.

Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over uw uitdaging en onze aanpak.

PROJECT UITGELICHT

Online participatie- en informatiebijeenkomst herontwikkeling Officierscasino Soesterberg

Lodewijck Groep is als juridisch-planologisch adviseur betrokken bij deze ontwikkeling en stelt o.a. het bestemmingsplan op en geeft inhoudelijk advies om de herontwikkeling mogelijk te maken. Onderdeel van het samenwerkingstraject is het informeren van omwonenden van deze ontwikkeling en raadsleden van de gemeente Soest, waarbij geparticipeerd kan worden.

Lodewijck Groep heeft een online participatie- en informatiebijeenkomst bijeenkomst van A tot Z georganiseerd: o.a. voorbereiding, afstemming met betrokken stakeholders (ontwikkelcombinatie, bovengenoemde experts en de gemeente Soest), coördineren van de techniek en het opstellen van de te houden presentatie.

‘Onze opdrachtgevers zijn verzekerd van praktische slagkracht en kruisbestuiving om ruimte- en omgevingsvraagstukken inhoudelijk te beantwoorden en het proces te begeleiden.’

Officierscasino _ Lodewijck Groep_2

Foto participatiebijeenkomst – Mcklin Fotografie

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?