DIENSTVERLENING

MILIEU- & OMGEVINGSONDERZOEKEN

Vaak zijn er bij ruimtelijke ontwikkelingen/initiatieven aanvullende onderzoeken benodigd naast de ruimtelijke onderbouwing of het bestemmingsplan. Lodewijck Groep kijkt graag met u mee en brengt de onderzoeken welke benodigd zijn in kaart. Vervolgens kunnen wij de milieu- & omgevingsonderzoeken voor u uitvoeren en/of coördineren. We verrichten de onderzoeken zelf of werken hierbij samen met gespecialiseerde bureaus. Onze onderzoekexpertises bevinden zich op de gebieden bodem, water, geluid, ecologie, stikstof, externe veiligheid, luchtkwaliteit, energie en duurzaamheid. In samenwerking met specialisten kunnen wij metingen uitvoeren en onderzoeksrapporten opstellen.

AERIUS-BEREKENING

In het kader van de Wet natuurbescherming is er bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die omgevingsvergunningplichtig zijn, een toets aan de gebiedsbescherming vereist. Voor elk ruimtelijk project dient te worden berekend of een project negatieve gevolgen heeft voor de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden. In dit kader dient een onderzoek naar de stikstofdepositie te worden uitgevoerd met een zogeheten AERIUS-berekening. Bij deze berekening dient zowel de gebruiksfase als de bouwfase betrokken te worden. Hiermee kan de invloed van ruimtelijke initiatieven op de depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden worden berekend.

Op basis van kennis en expertise uit vele projecten kan Lodewijck Groep voor u de AERIUS-berekening uitvoeren als onderbouwing voor het aspect stikstofdepositie in de ruimtelijke onderbouwing of het bestemmingsplan. Lodewijck Groep denkt graag met u mee in oplossingen om uw project te kunnen uitvoeren binnen de gestelde kaders van de Wet natuurbescherming voor wat betreft het aspect stikstofdepositie.

AERIUS-BEREKENING
Bodemonderzoek

BODEMONDERZOEK

Om de bodemkwaliteit in Nederland te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren wordt er vaak gevraagd naar een bodemonderzoek. Dit is onder andere vaak nodig bij:
• Wijziging van de bestemming.
• Toevoegen gevoelige functie.
• Aanvraag van een omgevingsvergunning.
• Aankoop of verkoop van onroerend goed.

Vaak kan met een historisch bodemonderzoek in kaart worden gebracht wat de te verwachten bodemkwaliteit is op de te ontwikkelen locatie. Indien deze gegevens geen uitsluitsel geven of de bodemkwaliteit op de ontwikkellocatie voldoende is voor de gewenste ontwikkeling, kan een verkennend bodemonderzoek op de locatie worden uitgevoerd. Als er tijdens dit onderzoek bodemverontreiniging wordt aangetroffen is verder onderzoek nodig, wat ‘nader onderzoek’ wordt genoemd. Per zaak wordt bepaald welke acties nodig zijn waarbij in ieder geval aanvullende boringen en analyses uitgevoerd moeten worden.

Lodewijck Groep verkent graag voor u of er een bodemonderzoek benodigd is, het bestaande onderzoek moet worden geactualiseerd, of dat de bodemkwaliteit van de desbetreffende locatie op voorhand voldoende wordt geacht.

FLORA & FAUNA ONDERZOEK

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bestaat altijd het risico dat er schade wordt aangebracht aan het leefgebied van beschermde dier- en plantsoorten. Deze beschermde dier- en plantsoorten kunnen overal in Nederland voorkomen. Daarom wordt er bij elke wijziging van de bestemming of ontwikkeling van een gebouw (bijvoorbeeld renovatie en sloop) een quickscan Flora & Fauna geëist door het bevoegd gezag.

In deze quickscan wordt onderzocht of er zich op de locatie beschermde planten bevinden en/of de locatie mogelijk geschikt is voor beschermde diersoorten, die vervolgens weer bedreigd kunnen worden door de voorgenomen plannen.

FLORA & FAUNA ONDERZOEK
ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

Wanneer er op de ontwikkellocatie van uw planinitiatief er een dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ vigeert, is de kans groot dat er, indien de gestelde drempelwaarden worden overschreden, een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd om aan te tonen dat de mogelijk aanwezige archeologische resten niet worden aangetast.

Wanneer het plangebied een hoge archeologische verwachting kent, is het verstandig om in eerste instantie een bureauonderzoek uit te laten voeren, vaak gevolgd door een archeologisch booronderzoek op locatie. Indien nodig kan er nog een aanvullend proefsleuven onderzoek worden uitgevoerd wanneer niet kan worden uitgesloten dat er zich archeologische resten bevinden in het plangebied. Hiervoor kunnen door Lodewijck Groep gespecialiseerde archeologische experts worden ingezet, waardoor uw traject volledig begeleid wordt en Lodewijck Groep de coördinatie van de onderzoeken verzorgt.

CULTUURHISTORICH ONDERZOEK

Naast archeologische waarden in een plangebied kunnen er zich ook cultuurhistorische waarden bevinden in of in de nabije omgeving van het plangebied waar u een ruimtelijke ontwikkeling wilt uitvoeren. Indien dit het geval is kan het bevoegd gezag vragen om een cultuurhistorisch onderzoek waarin bijvoorbeeld het specifieke object wordt geanalyseerd in relatie tot zijn omgeving. Dit onderzoek geeft de historische informatie van het desbetreffende object weer en de cultuurhistorische context. Vervolgens kan worden bepaald of dit object van dusdanige waarde is dat er aanpassingen aan de beoogde ontwikkelingen moeten worden gedaan.

CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK
AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK

In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn geluidsnormen opgenomen voor wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en industrielawaai. Deze normen geven de hoogst acceptabele geluidsbelasting bij geluidgevoelige functies, zoals woningen. Bij het bepalen van de maximaal toegestane geluidsbelasting maakt de Wgh onderscheid tussen bestaande situaties en nieuwe situaties.

In de Wgh staan de geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidszones langs een geluidsbron centraal. Daarbinnen moet aan de eisen van de Wgh worden voldaan. Geluidszones zijn voor verschillende geluidsbronnen voorgeschreven, waaronder industrie, wegverkeer en railverkeer. Met het stelsel van zonering is een koppeling gelegd tussen beperking van geluidhinder en ruimtelijke ordening.

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING

Bij kleinschalige projecten is een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk om uit te kunnen sluiten dat het project nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Hiervoor moet een motivering worden gegeven in de vorm van een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling. Deze motivering moet zijn gebaseerd op een toets die qua inhoud aansluit bij de uitgebreide m.e.r.-beoordeling. De diepgang is echter anders en er zijn geen vormvereisten.
Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is, moet door het bevoegd gezag een m.e.r.-beoordelingsbesluit worden genomen. Lodewijck Groep heeft veel ervaring met het opstellen van dergelijke rapportages, bijbehorend aan een ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan.

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING

WAAR MOGEN WIJ VOOR U MET EEN FRISSE BLIK NAAR KIJKEN?

WIJ MAKEN GRAAG KENNIS!

Neem vrijblijvend contact met ons op om te brainstormen over uw ideeën en uitdagingen en met elkaar te bepalen hoe het team van Lodewijck Groep u kan helpen uw doelen te bereiken.

Jamie van der Ban

JAMIE VAN DEN BAN

Relatiemanager

j.vandenban@lodewijckgroep.nl
06 15 36 71 58

rana

RANA MASSAAL

Recruitment Consultant

r.massaal@lodewijckgroep.nl
06 15 64 07 74

Alexandra Klaasse Bos

ALEXANDRA KLAASSE BOS

Office Manager

a.klaassebos@lodewijckgroep.nl
085 401 05 67

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?