DIENSTVERLENING

ONZE EXPERTISES

Lodewijck Groep werkt onafhankelijk aan ruimte- en omgevingsvraagstukken, waarbij we waarde toevoegen aan de leefomgeving en onze klanten totaal ontzorgen op het gebied van ruimte- & omgevingsrecht. Wij zijn deskundig op alle aspecten van het omgevingsrecht en ruimtelijke ordening en bedenken oplossingen die aansluiten bij de hedendaagse vragen, eisen & wetgeving. Oplossingen waar anderen op voort kunnen bouwen.

De experts van Lodewijck Groep geven onafhankelijk advies en vervullen op locatie of vanuit onze eigen kantoren te Schiphol-Rijk en Zwolle, opdrachten voor overheden (gemeenten en omgevingsdiensten), projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers, bouwbedrijven, aannemers en architectenbureaus.

Onderstaand een overzicht van onze expertises.

Wij vertellen u graag over onze ervaringen! Neem vrijblijvend contact met ons op om te brainstormen over uw uitdagingen en met elkaar te bepalen hoe het team van Lodewijck Groep kan helpen uw doelen te bereiken.

Lodewijck Groep - overleg

DETACHERING

PROJECTMATIGE INZET VAN EXPERTS OP LOCATIE

Onze juristen, planologen en stedenbouwkundigen vervullen detacheringsopdrachten op locatie voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Dit biedt onze opdrachtgevers extra capaciteit voor specifieke vraagstukken omtrent ruimtelijke ordening & omgevingsrecht, bestuursrecht en privaatrecht.

De kennis en expertises van onze juristen, planologen en stedenbouwkundigen dragen daarin bij om projecten en procedures van begin tot eind te begeleiden. Van de voorbereiding van de inspraak, tot het aansturen van (omgevings)onderzoeken en het formuleren van beleidsadviezen. De experts van Lodewijck Groep zijn flexibel in het invullen van opdrachten op locatie en nemen waar nodig de regie in handen.

We denken actief mee en vooruit, waarbij wij inzicht geven in het gehele samenwerkingsproces als ook in de benodigde manuren, zonder dat u daarom hoeft te vragen. Op deze manier worden onze opdrachtgevers totaal ontzorgd en zijn zij verzekerd van een frisse blik!

STRATEGISCH ADVIES & INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

BESTEMMINGSPLAN

In opdracht van gemeenten en ontwikkelaars stellen wij een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, ruimtelijke onderbouwing, ruimtelijke motivering en omgevingsvisie op. Dit kan zowel betrekking hebben op ontwikkellocaties als op een actualisatie van een locatie.

Tevens kunt u een beroep doen op onze expertise als het gaat om het opstellen van een beheersverordening en parapluplan (overkoepelend bestemmingsplan). Onze plannen voldoen aan eisen van digitalisering en sluiten aan op de plansystematiek van gemeenten.

In toenemende mate verzoeken gemeenten aan ontwikkelaars om zelf een bestemmingsplan of goede ruimtelijke onderbouwing aan te leveren voor hun project of initiatief. Lodewijck Groep kan alle aspecten uit handen nemen: van het opstellen van het plan tot het in kaart brengen en uitvoeren van aanvullende milieu- en omgevingsonderzoeken als ook de complete proces- en procedurebegeleiding.

Wat is een bestemmingsplan? Hoe ziet een bestemmingsplan eruit? Wanneer is een (nieuw) bestemmingsplan noodzakelijk? Wat kan Lodewijck Groep voor u betekenen? U leest hier meer over op de pagina Bestemmingsplannen.

Lodewijck Groep - ruimtelijke ordening
ruimtelijke onderbouwing lodewijck

STRATEGISCH ADVIES & INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Een ruimtelijke onderbouwing kan vanuit de gemeente worden verlangd als een bouwplan of project niet past binnen de regels van het bestaande bestemmingsplan. Met een ruimtelijke onderbouwing kan worden onderbouwd dat uw plan voldoet aan een ‘goede ruimtelijke ordening’ en uw initiatief past binnen het omgevingsbeleid. Lodewijck Groep is specialist in het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor bouwplannen en projecten. Lodewijck Groep kan voor u ook de gehele bijbehorende procedure begeleiden en voor u contactpersoon met o.a. de gemeente zijn.

Wanneer is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk? Wat staat er in een ruimtelijke onderbouwing? Wat kan Lodewijck Groep voor u betekenen? U leest hier meer over op de pagina Ruimtelijke Onderbouwing.

STRATEGISCH ADVIES & INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

MILIEU- & OMGEVINGSONDERZOEKEN

Lodewijck Groep brengt de benodigde milieu- & omgevingsonderzoeken in kaart en voert ze uit. In samenwerking met specialisten kunnen wij metingen  uitvoeren en onderzoeksrapporten opstellen. Onderzoeksexpertises bevinden zich op de gebieden bodem, hergebruik, water, geluid, ecologie, externe veiligheid, luchtkwaliteit, energie en duurzaamheid.

Bodemonderzoek

‘Onze opdrachtgevers zijn verzekerd van praktische slagkracht en kruisbestuiving om ruimte- en omgevingsvraagstukken inhoudelijk te beantwoorden en het proces te begeleiden.’

STRATEGISCH ADVIES & INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

BESTUURSRECHT

Wij zijn uw partner voor strategisch advies en ondersteuning op het gebied van bezwaar- en beroepsprocedures, handhaving, juridische kwaliteitszorg, Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere wetten.

Lodewijck Groep kan u eveneens ondersteunen bij het opstellen van beleid en het geven van juridisch advies met betrekking tot horeca, veiligheid en evenementen en het opstellen en beoordelen van intentie-, samenwerkings- en exploitatieovereenkomsten.

Lodewijck Groep Utrecht Centraal
planschade

STRATEGISCH ADVIES & INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

PLANSCHADE

Bij de actualisatie van bestemmingsplannen kunnen planschadeknelpunten ontstaan. Onze planschadejuristen hebben ruime ervaring met zulke vraagstukken en adviseren gemeenten hoe hiermee om te gaan.

Lodewijck Groep staat gemeenten bij in planschadeprocedures, adviseert als schadedeskundige, treedt op als planschade-beoordelingscommissie en geeft strategisch advies over planschadevraagstukken en de behandeling en toetsing van verzoeken om planschade– of nadeelcompensatie.

Opdrachtgevers kunnen bovendien bij ons terecht voor quickscans en second opinions als er nog vragen open staan.

Daarnaast brengen wij risicoanalyses planschade uit voor ontwikkelaars. In overeenkomsten met gemeenten over de ontwikkeling van een project, leggen gemeenten vaak vast dat eventuele planschade voor rekening komt van de ontwikkelaar. Met een risicoanalyse geven we inzicht in de planschade die mogelijk door derden wordt geleden als gevolg van het project.

STRATEGISCH ADVIES & INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

OMGEVINGSWET

De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2024. De invoering van de Omgevingswet wordt de grootste wetswijziging sinds de laatste aanpassing van de grondwet uit 1848. Het gehele ruimtelijk juridisch stelsel wordt op de schop gegooid, waarbij 26 wetten uit de fysieke leefomgeving worden samengevat in 1 wet; de Omgevingswet.

De invoering van de Omgevingswet heeft zonder meer consequenties voor u als gemeente, ontwikkelaar, architect of initiatiefnemer. Lodewijck Groep kan u o.a. van dienst zijn bij Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA) aanvragen, het opstellen/beheren van het Omgevingsplan, het uitzoeken van de juridische mogelijkheden onder de Omgevingswet middels een quickscan en het geven van uitgebreid strategisch advies. Ook biedt Lodewijck Groep voor zowel publieke als private partijen een Cursus Introductie Omgevingswet aan.

omgevingswet

DIENSTVERLENING UITGELICHT

Participatie & Omgevingsmanagement 

In het kader van de Omgevingswet wordt participatie steeds belangrijker. Het gaat hierbij om het vroegtijdig betrekken van de diverse stakeholders bij het proces van besluitvorming over een ruimtelijke ontwikkeling. Als juridisch-planologisch adviseur kan Lodewijck Groep de initiatiefnemer strategisch adviseren, ondersteunen en begeleiden in het participatietraject en bij het omgevingsmanagement. Het gaat hierbij o.a. om het opbouwen van vertrouwen tussen de verschillende stakeholders en de initiatiefnemer om de ontwikkeling mogelijk te maken. Inzicht, dialoog en verbinding zijn onze sleutelwoorden.

temp3

STRATEGISCH ADVIES & INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

ADVISERING

Naast het uitvoeren van inhoudelijke werkzaamheden, zijn wij ook uw strategisch adviseur op alle inhoudelijke aspecten van het omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. Lodewijck Groep adviseert overheden (gemeenten en omgevingsdiensten), projectontwikkelaars, bouwondernemingen, advies- en ingenieursbureaus, architectenbureaus en particulieren. Tevens stellen wij quickscans op voor locatieontwikkeling en doen haalbaarheidsonderzoeken.

Onze quickscan geeft inzicht in de nodige procedures, onderzoeken en doorlooptijden.

We toetsen uw plan/initiatief aan planologisch beleid. We inventariseren beschikbare omgevingsonderzoeken, geven aan welke omgevingsonderzoeken nog nodig zijn en welke acties nog verlangd worden, aangevuld met praktische adviezen. De quickscan biedt een overzicht van mogelijke ruimtelijke instrumenten. Met andere woorden: het geeft u inzicht in mogelijkheden en procedures die in uw situatie van toepassing zijn.

‘Wij geven advies & ondersteuning om op voort te bouwen.’

STRATEGISCH ADVIES & INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

VERGUNNINGSMANAGEMENT & PROCESBEGELEIDING

Onze experts begeleiden diverse projecten op locatie en begeleiden ook het gehele proces rondom een plan/initiatief. Tevens dragen wij zorg voor het vergunningsmanagement waarbij wij in een vroeg stadium al de benodigde vergunningen inventariseren, de benodigde vergunningen aanvragen, de meldingen indienen, de algehele voortgang van het proces en bijbehorende termijnen bewaken en private partijen vertegenwoordigen bij gemeenten.

vergunningsmanagement
Lodewijck Groep kantoor

STRATEGISCH ADVIES & INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING

OUTSOURCING

Wij handelen regelmatig dossiers van onze opdrachtgevers af. Van het begin tot het einde nemen wij de behandeling uit handen voor zowel de inhoud als het proces. Vanuit ons Ruimte- en Omgevingsloket bieden wij overheden juridische dienstverlening aan binnen de specialismen Bestuursrecht, Omgevingsrecht en Privaatrecht.

De aanleiding om juridische werkzaamheden aan Lodewijck Groep uit te besteden kunnen te maken hebben met capaciteitsgebrek, werkachterstanden en een sterk fluctuerend werkaanbod. Overheden kunnen bij ons terecht voor de behandeling van één complex dossier tot de zogenaamde bulk aan dossiers. De behandeling van de dossiers binnen ons Juridisch Loket wordt opgepakt door ons juridische projectteam, die zich naast de inhoudelijke werkzaamheden ook bezighouden met de procedurele en administratieve begeleiding en afwikkeling.

KENNISDELING, TRAINING & OPLEIDING

LODEWIJCK GROEP ACADEMY

Talentontwikkeling zit in ons DNA. Permanente kennisdeling, training en opleiding zijn stevig verankerd in onze manier van samenwerken. Zo halen wij het beste uit onze talenten, ontwikkelen wij ons team en bieden wij onze opdrachtgevers actuele kennis en ervaring.

Vanzelfsprekend houden wij kennis niet alleen voor onszelf maar delen wij dit graag. Ons uitgebreide opleidingsprogramma binnen de Ruimtelijke Ordening, het Bestuursrecht & het Omgevingsrecht biedt diverse mogelijkheden voor onze opdrachtgevers om deel te nemen aan praktijkgerichte opleidingsmodulen, cursussen en trainingen.

Wij bieden ook in-company trainingen en leveren maatwerk om naar uw behoefte de meest optimale opleidingsmodulen, cursussen en trainingen te verzorgen.

Lodewijck Groep - bestemmingsplan

‘Door het geven van deskundig advies, de inzet van gedreven experts en het afwegen van ieders belangen, geven wij samen met onze opdrachtgevers invulling aan onze leefruimte, passend binnen de gestelde wet- & regelgeving.’

WAAR MOGEN WIJ VOOR U MET EEN FRISSE BLIK NAAR KIJKEN?

WIJ MAKEN GRAAG KENNIS!

Neem vrijblijvend contact met ons op om te brainstormen over uw ideeën en uitdagingen en met elkaar te bepalen hoe het team van Lodewijck Groep u kan helpen uw doelen te bereiken.

Cees Kraaij

CEES KRAAIJ

Directie

c.kraaij@lodewijckgroep.nl
06 44 69 88 41

Jamie van der Ban

JAMIE VAN DEN BAN

Relatiemanager

j.vandenban@lodewijckgroep.nl
  06 15 36 71 58

rana

RANA MASSAAL

Recruitment Consultant

r.massaal@lodewijckgroep.nl
06 15 64 07 74

Alexandra Klaasse Bos

ALEXANDRA KLAASSE BOS

Office Manager

a.klaassebos@lodewijckgroep.nl
085 401 05 67

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

We houden u graag op de hoogte over actuele onderwerpen en onze dienstverlening.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?