Bundeling van expertise voor project Bruidsschat gemeente Leidschendam-Voorburg margreet 20 maart 2024

Bundeling van expertise voor project Bruidsschat gemeente Leidschendam-Voorburg

In 2023 hebben FLO Legal en Lodewijck Groep hun expertise en krachten gebundeld om de gemeente Leidschendam-Voorburg te assisteren bij de implementatie van de bruidsschat, een complex onderdeel van de Omgevingswet. Een gesprek met Simon Handgraaf, oprichter en jurist bij FLO Legal, Cees Kraaij, directeur van Lodewijck Groep en Esther Schutter-Bos, adviseur Ruimtelijke Ordening, biedt inzicht in deze bijzondere samenwerking en de uitdagingen.

FLO Legal specialiseert zich in het ondersteunen van gemeenten, provincies en waterschappen bij de implementatie van de Omgevingswet, met inbegrip van IT-oplossingen. Simon licht toe: “Onze kracht is dat al onze juristen gespecialiseerd zijn in het opstellen van regelgeving en toepasbare regels. Onze focus ligt op het omzetten van beleidswensen en wetgeving naar praktische regels binnen het Omgevingsplan, conform de staalkaart ontwikkeld door de VNG waaraan wij zelf ook hebben bijgedragen.”
Het eerste contact tussen Lodewijck Groep en FLO Legal vond zo’n tweeënhalf jaar geleden plaats. Cees vertelt: “We introduceerden onze bedrijven aan elkaar. Kai Ellenbroek gaf namens ons een overzicht van de Omgevingswet vanuit het perspectief van projectontwikkelaars, wat inzicht gaf in hun kijk op de nieuwe wet en de mogelijke knelpunten. FLO Legal liet ons kennismaken met het onderwerp toepasbare regels en hun expertise.”
Na diverse bijeenkomsten, met de nadruk op het uitwisselen van kennis, groeide bij beide organisaties het enthousiasme, wat leidde tot de gezamenlijke uitvoering van de opdracht voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Uitvraag gemeente Leidschendam-Voorburg

In 2023 benaderde de gemeente Leidschendam-Voorburg Lodewijck Groep, voortbouwend op een jarenlange samenwerking, met het verzoek om een nota van uitgangspunten te ontwikkelen. Deze nota zou de basis vormen voor het integreren van milieuregels uit de bruidsschat in het nieuwe segment van het Omgevingsplan. De term ‘bruidsschat’ speelt een belangrijke rol binnen de Omgevingswet en verwijst naar de decentralisatie van bestaande rijksregelgeving naar het omgevingsplan. Simon legt uit: “We hebben een analysetabel opgesteld voor de milieuregels uit de bruidsschat, waarin we voor elk artikel aangaven of het relevant was en welke beleidsvragen ermee samenhingen. Op basis hiervan hebben we advies uitgebracht over de te volgen aanpak door de gemeente Leidschendam-Voorburg.”

Vanuit Lodewijck Groep werkte Esther Schutter-Bos nauw samen met zowel FLO Legal als de gemeente Leidschendam-Voorburg. Esther werd betrokken bij het project na de offertegunning en werkte vanuit het opgestelde plan van aanpak. Een startgesprek waarin de opdracht, bijdrage en benodigdheden werden besproken met specialisten van de gemeente, vormde de aftrap van het project. Het projectteam nam vervolgens de lokale regelgeving onder de loep en gaf advies over het behouden, wijzigen of schrappen ervan. Esther: “Tijdens de uitvoering van het project richtten we ons op zowel gebiedsgerichte als thematische toepassingen, afgestemd op specifieke locaties of de hele gemeente. In samenwerking met gemeentelijke milieuspecialisten, waaronder waterexperts, streefden we naar adviezen die de lokale milieudoelen ondersteunden, met een nauwkeurige evaluatie van de relevantie van elke regel. Dit zorgde voor een weloverwogen implementatie van de bruidsschat, afgestemd op de lokale behoeften.”

De samenwerking tussen Lodewijck Groep en FLO Legal kenmerkte zich door intensieve communicatie, inclusief wekelijkse meetings om de voortgang te bespreken. “Het onderhouden van de communicatie met de gemeente viel onder mijn verantwoordelijkheid, waardoor FLO Legal zich volledig kon richten op haar specialisme”, aldus Esther. “We hebben overlegd met milieuexperts van de gemeente op gebieden zoals geluid en water, om gerichte vragen te behandelen. Uit deze gesprekken bleek een duidelijke behoefte van de gemeente aan meer inzicht en helderheid over de regelgeving.”

Uitdagingen overwinnen

De samenwerking tussen FLO Legal en Lodewijck Groep zorgt voor een combinatie van diepgaande betrokkenheid bij organisaties en specifieke hulp en juridisch advies voor projecten. “Bij Lodewijck Groep duiken we via detachering of andere opdrachten diep in organisaties. Daartegenover staat dat FLO Legal zich specifiek toelegt op bijdragen aan projecten en advisering”, licht Cees toe. “We concentreren ons vooral op juridische aspecten en minder op procesmanagement. Hoewel wij een projectgerichte werkwijze hanteren, zorgde Lodewijck Groep bij deze opdracht voor het onmisbare organisatorische inzicht”, vult Simon aan.

“Een herkenbare uitdaging voor Simon en ons is het vlot adviseren over en implementeren van nieuwe wetgeving. Vooral in drukke organisaties is het uitdagend om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. We streven ernaar om tijdig te adviseren en gerichte feedback te geven.” Hij wijst op het feit dat dagelijkse taken van medewerkers bij gemeenten de aandacht kunnen afleiden van projectdoelen, waardoor het moeilijker wordt om projectinhoud effectief samen te brengen. “Het is noodzakelijk open te staan voor aanpassingen en feedback, zelfs als dit inhoudt dat er soms lastige beslissingen genomen moeten worden in de processen.”
Simon benadrukt de kernwaarde van het bieden van hoogwaardig advies. “Uit onze afrondende gesprekken bleek hoe waardevol ons advies werd gevonden. Het verhogen van bewustzijn en begrip rond de bruidsschat binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg was bijzonder nuttig, omdat velen nog niet bekend waren met de details en implementatie ervan.”

Samenwerking als sleutel tot succes

Cees benadrukt het belang van samenwerking, die verder gaat dan incidentele kennisuitwisseling, vooral bij complexe projecten zoals omgevingsplannen. “Soms is de benodigde expertise en capaciteit dusdanig dat een samenwerking tussen FLO Legal en Lodewijck Groep meerwaarde biedt voor de opdrachtgever. We benaderen elkaar met de vraag: ‘Kunnen we dit samen aanpakken?’” Simon vult aan: “We hebben waardevolle ervaringen opgedaan die naar meer smaken. Als gemeenten aangeven dat ze een zelfstandig omgevingsplan traject willen starten en een projectleider nodig hebben, vormen we een ideale combinatie.” Ook inhoudelijk zorgde de samenwerking voor een verrijking. “Als milieukundige vind ik het juridische aspect uitdagend en interessant. Het sparren met juristen verbreedt mijn kennis, waardoor deze samenwerking voor mij heel leerzaam is”, sluit Esther af.

“Het is noodzakelijk open te staan voor aanpassingen en feedback, zelfs als dit inhoudt dat er soms lastige beslissingen genomen moeten worden in de processen.”
Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?