Omgevingswet – Wat te doen tot 1 juli 2023 edwinlog 4 december 2022

Omgevingswet – Wat te doen tot 1 juli 2023

Ervan uitgaande dat de Omgevingswet op 1 juli 2023 in werking zal treden, geldt tot en met 30 juni 2023 de huidige Wro, samen met de andere wetten die worden vervangen door / dan wel opgaan in de Omgevingswet (o.a. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet geluidhinder, Wet natuurbescherming). Dat betekent dat u tot en met 30 juni nog gebruik kunt maken van de mogelijkheden die het huidige stelsel biedt. Wij zetten de belangrijkste ruimtelijke procedures onder het huidig recht nogmaals voor u kort uiteen:

1. Aanvragen kruimelgevallenregeling

Op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan er onder meer van een bestemmingsplan worden afgeweken bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen. Deze gevallen worden ook wel de ‘kruimelgevallen’ genoemd, en zijn aangewezen in artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Wanneer een aanvraag valt onder de kruimelgevallenregeling kan met toepassing van de reguliere procedure een omgevingsvergunning worden verleend, in plaats van de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dit kan bijvoorbeeld in gevallen waarbij er sprake is van een ander gebruik van bouwwerken of de bouw van een tijdelijk bouwwerk tot maximaal 10 jaar. In het huidige stelsel kan dit u als ontwikkelaar veel tijd schelen, aangezien de maximale doorlooptijd van de aanvraag 8 weken is, in plaats van 26 weken bij de uitgebreide procedure. Indien het bevoegd gezag na 8 weken (+6 weken eenmalige verlenging) niet heeft beslist over de aanvraag, wordt de omgevingsvergunning van rechtswege verleend.

Onder de Omgevingswet vervalt de kruimelgevallenregeling, maar wordt de reguliere voorbereidingsprocedure het uitgangspunt voor alle aanvragen in afwijking van het bestemmingsplan. Een groot verschil hierbij is echter dat de ‘van rechtswege regeling’ onder de Omgevingswet niet meer bestaat.

In sommige gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de kruimelgevallenregeling adviseert Lodewijck Groep om de aanvraag te voorzien van een ruimtelijke motivering waarbij, net als in een ruimtelijke onderbouwing, het initiatief getoetst wordt aan de geldende beleidskaders en wet- en regelgeving op het gebied van o.a. milieuaspecten. Zo wordt uw aanvraag compleet aangeleverd bij de gemeente.

Om nog gebruik te kunnen maken van de kruimelgevallenregeling dient uw aanvraag uiterlijk 30 juni 2023 te zijn ingediend via het OLO. Lodewijck Groep kan uw aanvraag voorzien van een ruimtelijke motivering, zodat de aanvraag zo compleet mogelijk wordt ingediend bij de gemeente en u wordt ontzorgd. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

2. Aanvragen Ruimtelijke Onderbouwingen

Wanneer uw initiatief niet binnen de regels van het bestemmingsplan kan worden gerealiseerd en er ook geen gebruik kan worden gemaakt van de kruimelgevallenregeling, kunt u buitenplans afwijken middels de omgevingsvergunning buitenplanse afwijking (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, Wabo). Onderdeel van deze aanvraag is het aanleveren van een goede ruimtelijke onderbouwing, waarin aangetoond dient te worden dat het plan voldoet aan het criterium van een ‘goede ruimtelijke ordening’ en dat het passend is binnen het omgevingsbeleid. Voor deze aanvragen geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure (24 weken).

Voor de aanvraag omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure ruimtelijke onderbouwingen geldt ook dat deze uiterlijk 30 juni 2023 moet worden ingediend via het OLO. De ruimtelijke onderbouwing is een belangrijk onderdeel van deze aanvraag en is mede nodig om de aanvraag ontvankelijk te verklaren. De ruimtelijke onderbouwing dient dus ook voor 30 juni 2023 te worden toegevoegd aan het dossier. Lodewijck Groep heeft geruime ervaring met het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen, inclusief benodigde omgevingsonderzoeken. Per project kijken wij nauwkeurig met u mee welke onderzoeken allemaal benodigd zijn. Gezien de doorlooptijden van diverse milieuonderzoeken raadt Lodewijck Groep u aan om in een zo vroeg mogelijk stadium met ons in contact te komen, om zo op tijd uw uitgebreide Wabo-procedure aan te kunnen vragen.

3. (Postzegel-) bestemmingsplannen

Nu de Omgevingswet weer met een half jaar is uitgesteld, kunt u in specifieke gevallen mogelijk nog gebruik maken van de mogelijkheid om voor uw project een nieuw bestemmingsplan op te laten stellen. Dit kan bijvoorbeeld in gevallen waarbij een concreet bouwplan nog niet is uitgedacht, maar waar u als ontwikkelaar de juridisch planologische mogelijkheden op voorhand gewaarborgd wil hebben om zo wat flexibiliteit te creëren. Ook kunnen er onder het huidig recht nog wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen worden opgesteld, indien er een wijzigingsbevoegdheid- of uitwerkingsplicht op uw plangebied ligt. Al deze planvormen verdwijnen straks onder de Omgevingswet, en gaan op in het zogeheten omgevingsplan. Klik hier voor meer informatie over het omgevingsplan.

Lodewijck Groep beschikt over een ruime ervaring als het gaat om het opstellen en begeleiden van bestemmingsplannen. Wij stellen de plannen op conform de door de specifieke gemeente gehanteerde plansystematiek. Daarnaast kunnen wij, in samenwerking met onze partners, alle benodigde omgevingsonderzoeken en digitale bestanden (verbeeldingen) voor u opstellen en aanleveren.

In tegenstelling tot Wabo-aanvragen (regulier of uitgebreid) geldt bij bestemmingsplannen dat het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk 30 juni 2023 ter inzage moet liggen, zodat de ruimtelijke procedure tot en met het onherroepelijke bestemmingsplan nog in het huidig recht kan plaatsvinden. Hierbij is het dus van belang om zo tijdig mogelijk met de gemeente in contact te komen of er nog een bestemmingsplanprocedure mogelijk is, en zoja, welke planning daaraan vasthangt. Lodewijck Groep wordt graag in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de ontwikkeling, zodat wij u van strategisch advies kunnen voorzien.

 

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?