Hoe gaat Lodewijck Groep om met de stikstofdepositie en de PAS-uitspraak? edwinlog 24 september 2019

Hoe gaat Lodewijck Groep om met de stikstofdepositie en de PAS-uitspraak?

(Bijna) elke dag wordt er in de media gesproken over de stikstofproblematiek. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei jl. geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden als toestemmingsbasis voor stikstof veroorzakende ruimtelijke ontwikkelingen. Deze uitspraak heeft zowel gevolgen voor de vergunningverlening, als voor activiteiten die met het PAS waren vrijgesteld van de vergunningplicht.

Lodewijck Groep licht graag toe wat de PAS-uitspraak voor gevolgen heeft in de adviespraktijk:

  • Het is van belang voldoende aandacht te besteden aan de stikstofdepositie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een ruimtelijke ontwikkeling mag immers niet leiden tot een toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen en soorten in de Natura 2000-gebieden. Lodewijck Groep adviseert haar opdrachtgevers over de gevolgen van de PAS-uitspraak op de voorgenomen ontwikkeling. Advisering vindt bijvoorbeeld plaats in de vorm van een memo, zo ook bij een recente ontwikkeling in Soesterberg.
  • Lodewijck Groep beoordeelt niet alleen de afstand van Natura 2000-gebieden op de ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook naar de andere natuurgebieden. Zo is er bij de ruimtelijke ontwikkeling in Soesterberg sprake van een Natura-2000 gebied op 10 kilometer, maar ook een Nationaal Park op 5 kilometer van de planlocatie. Er zijn geen eenduidige drempelwaardes aan te houden wanneer een ruimtelijke ontwikkeling op voldoende afstand ligt van een Natura-2000 gebied. In de memo worden onder andere de huidige en toekomstige verkeersbewegingen inzichtelijk gemaakt alsmede de gevolgen hiervan. Per project adviseert Lodewijck Groep haar opdrachtgevers of het noodzakelijk is om in een vroeg stadium de stikstofdepositie inzichtelijk te maken. Daarvoor kan per heden weer gebruik gemaakt worden van de nieuwe versie van de Aerius- berekening die op 16 september 2019 beschikbaar is gesteld. Als uit de Aerius-berekening blijkt dat de stikstofdepositie gelijk blijft of niet toeneemt, dan kan op het gebied van de stikstofdepositie de vergunning voor de ruimtelijke ontwikkeling verleend worden.

Lodewijck Groep is blij dat het kabinet in lijkt te zetten op projecten die op (midden) lange termijn een gunstig effect hebben op de stikstofdepositie. Bijvoorbeeld de bouw van energie neutrale woonwijken, welke projecten wel uitgevoerd kunnen worden, ondanks dat er op korte termijn sprake is van een kleine tijdelijke uitstoot. Volgens de laatste berichtgeving komt de PAS-adviescommissie onder leiding van oud-minister Remkes eind september met een eerste advies inclusief kortetermijnoplossingen. Hopelijk schept dit advies duidelijkheid voor zowel de markt als overheidspartijen.

Lodewijck Groep blijft de ontwikkelingen rondom het PAS en de stikstofproblematiek op de voet volgen om haar opdrachtgevers zo goed mogelijk te adviseren. Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

 

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?