DIENSTVERLENING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

Lodewijck Groep is specialist in het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor bouwplannen en projecten. Lodewijck Groep kan voor u ook de gehele bijbehorende procedure begeleiden en voor u contactpersoon met o.a. de gemeente zijn.

ruimtelijke onderbouwing lodewijck

Wanneer is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk?

Een ruimtelijke onderbouwing kan vanuit de gemeente worden verlangd als een bouwplan of project niet past binnen de regels van het bestaande bestemmingsplan. Met een ruimtelijke onderbouwing kan worden onderbouwd dat uw plan voldoet aan een ‘goede ruimtelijke ordening’ en uw initiatief past binnen het omgevingsbeleid.

Het document is onderdeel van de omgevingsvergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Wabo kent twee voorbereidingsprocedures: een reguliere en uitgebreide. Afhankelijk van de omvang en impact van uw project wordt bepaald welke procedure gevolgd gaat worden. Dit bepaalt in principe de gemeente.

Wat staat er in een ruimtelijke onderbouwing?

De ruimtelijke onderbouwing beschrijft de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de ruimtelijke ontwikkeling: het bouwplan of project. Lodewijck Groep kan de ruimtelijke onderbouwing voor u opstellen. In een ruimtelijke onderbouwing komen in zijn algemeen de volgende onderdelen aan bod:

 • Beschrijving van het bouwplan/ project
  We beschrijven wat u gaat bouwen/realiseren. Wat staat er nu op de locatie en hoe wordt deze gebruikt? Wat wijzigt er in de nieuwe situatie? Wat zijn de effecten op de omgeving?
 • Motivering van huidige bestemming versus toekomstige bestemming
  Kort wordt beschreven welke bestemmingsplanregels er nu voor de locatie gelden en wat de wijziging van de regels moet inhouden om het gewenste bouwplan/project op de locatie te realiseren.
 • Beschrijving van en toets aan relevant rijks-/provinciaal- en gemeentelijk beleid
 • Toets aan milieu- en omgevingsaspecten zoals geluid, bodem, archeologie, flora- en fauna, water etc.
 • Aantonen van de uitvoerbaarheid van het bouwplan/project
  Onder uitvoerbaarheid wordt verstaan of de initiatiefnemer de financiële middelen heeft om het project ook daadwerkelijk te realiseren, maar ook of het bestuur (college van burgemeester en wethouders/gemeenteraad) en de omgeving (omwonenden, bewoners/gebruikers van een gebied of andere belanghebbenden) in zijn algemeenheid het er mee eens zijn dat het bouwplan/project wordt gerealiseerd.

U kunt een ruimtelijke onderbouwing vergelijken met een beknopte toelichting van een bestemmingsplan. Een ruimtelijke onderbouwing is in geen geval een standaardrapportage. De inhoud van de ruimtelijke onderbouwing wordt specifiek afgestemd op de ontwikkelingswens van de initiatiefnemer.

center-city-lodewijck

Wat kan Lodewijck Groep voor u betekenen?

Lodewijck Groep is specialist in het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor bouwplannen en projecten. Lodewijck Groep kan voor u ook de gehele procedure begeleiden en voor u contactpersoon met o.a. de gemeente zijn.

Voorbereiding & overzicht

Voordat Lodewijck Groep van start gaat met het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing, maken wij eerst een overzicht welke aspecten nader onderbouwd/getoetst moet worden en of het noodzakelijk is er nader onderzoek naar te doen. Hierbij kunt u denken aan omgevingsonderzoeken of relevante milieuaspecten.

Lodewijck Groep vindt het belangrijk om vooraf een compleet overzicht te maken van de verschillende aspecten, zodat wij de initiatiefnemer kunnen adviseren over de uit te voeren werkzaamheden en zaken die verband houden met de ruimtelijke onderbouwing, zoals de noodzakelijke omgevingsonderzoeken, onderbouwing van de milieuaspecten, planschade en juridische procedures. De initiatiefnemer krijgt zo op voorhand al een duidelijk beeld van de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing en de daarmee samenhangende kosten.

Uitwerking onderzoeksresultaten

Lodewijck Groep schrijft de ruimtelijke onderbouwing en verzamelt alle noodzakelijke informatie en onderzoeksresultaten. Als het gaat om specifieke en specialistische kennis/onderzoek, bijvoorbeeld voor archeologie, flora en fauna, bodem, hergebruik, water, geluid, ecologie, externe veiligheid, luchtkwaliteit, energie en duurzaamheid, dan werkt Lodewijck Groep samen met ervaren specialisten en onderzoeksbureaus.

Finaal maken, indienen & begeleiden

Een concept van de ruimtelijke onderbouwing bespreken we met de initiatiefnemer en indien gewenst wordt een definitieve ruimtelijke onderbouwing door Lodewijck Groep bij de gemeente ingediend. Lodewijck Groep kent de kant van de gemeente goed.

Lodewijck Groep weet in veel gevallen vrij goed op welke punten de gemeente een initiatief of plan beoordeeld, hoe gemeenten aankijken tegen particuliere initiatiefnemers. Dit komt doordat een aantal professionals van Lodewijck Groep ook zijn gedetacheerd bij gemeenten. En dat is een pré in de voorbereiding van alle stukken en onderbouwingen.

Wilt u meer weten over een ruimtelijke onderbouwing of bent u benieuwd naar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Wel of geen principeverzoek?

Of er mag worden afgeweken van het bestemmingsplan wordt door het bevoegd gezag (in veel gevallen het college van burgemeester en wethouders) bepaald. Het college heeft de beleidsvrijheid om de afweging te maken of een bouwplan/ project gewenst is en er meegewerkt kan worden aan het afwijken van een bestemmingsplan.

In sommige gevallen (afhankelijk van de impact van het bouwplan/ project) is het raadzaam eerst een principeverzoek bij de gemeente in te dienen. Een principeverzoek geeft op hoofdlijnen een inschatting van de haalbaarheid van een bouwplan/ project. Het principeverzoek wordt dan door de gemeente beoordeeld en met beperkte kosten kan snel duidelijk worden of een gemeente mee wil werken aan het mogelijk maken van het bouwplan/ project. De uiteindelijke omgevingsvergunning mag pas verleend worden als de raad een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) heeft afgegeven.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?