Traineeship Ruimtelijke Ordening, Bestuurs- & Omgevingsrecht

KENNISDELING, TRAINING & OPLEIDING

LODEWIJCK GROEP ACADEMY

Talentontwikkeling zit in ons DNA. Permanente kennisdeling, training en opleiding zijn stevig verankerd in onze manier van samenwerken. Zo halen wij het beste uit onze talenten, ontwikkelen wij ons team en bieden wij onze opdrachtgevers actuele kennis en ervaring.

Vanzelfsprekend houden wij kennis niet alleen voor onszelf maar delen wij dit graag. Ons uitgebreide opleidingsprogramma binnen de Ruimtelijke Ordening, het Bestuursrecht & het Omgevingsrecht biedt diverse mogelijkheden voor onze opdrachtgevers om deel te nemen aan praktijkgerichte opleidingsmodulen, cursussen en trainingen.

Wij bieden ook in-company trainingen en leveren maatwerk om naar uw behoefte de meest optimale opleidingsmodulen, cursussen en trainingen te verzorgen.

Wilt u sparren over uw behoefte en meer vernemen over onze mogelijkheden? Wij horen het graag!

ONZE OPLEIDINGSMODULEN

RUIMTELIJKE PLANNEN & BELEID

In deze module staan de Wet ruimtelijke ordening (Wro) alsmede op onderdelen de aanpalende Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) centraal, wordt ingegaan op juridisch-planologische procedures en wordt door middel van praktijkopdrachten uitgelegd wat bij het opstellen van een bestemmingsplan komt kijken. Tevens wordt de doorkijk gegeven wat er veranderd met de komende Omgevingswet.

Samenvatting inhoud:

 • Wetgeving
 • Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Inhoud bestemmingsplan
 • SVBP 2012
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Buitenplans afwijken
 • Ruimtelijke plannen
 • Beleid
 • Vooruitblik Omgevingwet
 • Praktijkopdrachten opstellen bestemmingsplan
Lodewijck Groep tekening bestemmingsplan
Bodemonderzoek

INLEIDING OMGEVINGS- & MILIEUONDERZOEKEN

In deze cursus worden de belangrijkste milieu- en omgevingsaspecten belicht die van toepassing zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor een juridische-planologische procedure wordt doorlopen.

Over elk van de aspecten wordt aan de hand van relevante wet -en regelgeving toegelicht en wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden inzichtelijk gemaakt wat hierbij de belangrijkste aspecten zijn. In vervolg op deze inleiding kunnen wij voor elk van de thema’s een separate verdiepingscursus organiseren.

Samenvatting inhoud:

 • Inleiding en uitleg kader + wet & regelgeving omgevingsaspecten
 • Flora en fauna
 • Bodem
 • Geluid
 • Archeologie
 • Luchtkwaliteit

WABO

In deze opleidingsmodule wordt het wettelijke kader rond de omgevingsvergunning uiteengezet, waarbij ruime aandacht wordt besteed aan de bij de wet behorende Algemene Maatregel van Bestuur (Bor) en de ministeriële regeling (Mor). Ingegaan wordt op het toetsingskader van de vergunning en de verschillende procedures die doorlopen moeten worden voor overgegaan kan worden tot vergunningverlening.

Samenvatting inhoud:

 • Indeling en opzet van de Wbo, Bor en Mor
 • Reikwijdte van de Wabo en de omgevingsvergunning
 • Begrippen (o.a. activiteit, project, onlosmakelijkheid)
 • Vergunningplicht / -activiteiten
 • Soorten aanvraag (enkel- / meervoudige aanvraag, faseren RO vooraf)

Praktijkopdracht: opstellen casussen

 • Vergunningprocedures/ werkprocessen Wabo
 • Advies en verklaring van geen bedenkingen
 • Toetsingscriteria bouwen en RO
 • Rechtsbescherming Wabo
Lodewijck Groep
Lodewijck Groep mok

HANDHAVING

In deze cursus wordt Handhaving zowel vanuit de juridische kant als vanuit de inhoudelijke en procesmatige kant belicht.

Samenvatting inhoud:

 • Uitleg begrippen Awb
 • Zaken die spelen rondom toezicht en handhaving
 • Kader: hoe zit het proces van handhaving in elkaar?
 • Opdrachten
 • Rollenspellen (zienswijze ingediend op voornemen, voeren van een zienswijzegesprek)

WAAR MOGEN WIJ VOOR U MET EEN FRISSE BLIK NAAR KIJKEN?

WIJ MAKEN GRAAG KENNIS!

Neem vrijblijvend contact met ons op om te brainstormen over uw ideeën en uitdagingen en met elkaar te bepalen hoe het team van Lodewijck Groep u kan helpen uw doelen te bereiken.

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?