Feline aan het woord over nadeelcompensatie edwinlog 25 oktober 2023

Feline aan het woord over nadeelcompensatie

Feline Grabijn is Jurist Bestuurs- & Omgevingsrecht bij Lodewijck Groep en heeft als onderdeel van de invoering van de Omgevingswet zich uitvoerig verdiept in het onderwerp nadeelcompensatie. We spreken haar over de belangrijkste aspecten en zullen dit onderwerp de aankomende tijd verder uitlichten. Lodewijck Groep is specialist in het opstellen van planschade risicoanalyses waarbij we straks, na invoering van de Omgevingswet, spreken over nadeelcompensatie risicoanalyses.

Wat wordt verstaan onder nadeelcompensatie?

“Het begrip planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bestaat straks niet meer in de Omgevingswet. De planschaderegeling is dan onderdeel van de regeling nadeelcompensatie”, trapt Feline af. “De Omgevingswet streeft naar een integrale benadering van de fysieke leefomgeving en bundelt veel verschillende wetten en regels. Nadeelcompensatie is daarom ook onderdeel van deze wet om te zorgen dat burgers en bedrijven een eerlijke behandeling krijgen wanneer zij nadeel ondervinden door overheidsbesluiten met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Bij nadeelcompensatie kan een burger of bedrijf dat schade lijdt als gevolg van rechtmatig overheidshandelen op het gebied van de fysieke leefomgeving, gecompenseerd worden.”

Nadeelcompensatie is de vergoeding van schade die de overheid veroorzaakt in de uitoefening van haar taak of bevoegdheid. Het gaat hierbij om schade die uitstijgt boven het normaal maatschappelijk risico en een burger of bedrijf onevenredig zwaar treft in vergelijking tot andere burgers of bedrijven. Deze schade hoeft een burger of bedrijf niet geheel zelf te betalen, de overheid moet deze in zo’n situatie geheel of gedeeltelijk vergoeden.

“In dit artikel zal ik alleen ingaan op het onderdeel dat nu planschade heet, maar straks onder de Omgevingswet ook nadeelcompensatie wordt genoemd. Dit gaat over schade die wordt ondervonden door een planologisch besluit, bijvoorbeeld door een verleende omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan of een bepaling in het bestemmingsplan die wordt aangepast (met nadelige gevolgen doordat bepaalde gebruiksmogelijkheden/ of bouwmogelijkheden worden beperkt).”

Wat is het doel van nadeelcompensatie?

“Het doel van nadeelcompensatie onder de Omgevingswet is om een balans te vinden tussen het algemeen belang en de individuele belangen van burgers en bedrijven die nadeel ondervinden door overheidsmaatregelen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hierdoor wordt rechtvaardigheid en rechtsgelijkheid nagestreefd.”

Met de Omgevingswet wordt nagestreefd om meer zaken vast te leggen en ook een lijst te hanteren met schadeveroorzakende besluiten. In afdeling 15.1 van de Omgevingswet staat deze lijst. De belangrijkste zijn het omgevingsplan, omgevingsvergunning en projectbesluit.

“Een voorbeeld dat meer naar rechtvaardigheid en rechtsgelijkheid wordt gestreefd is het normaal maatschappelijk risico. Dat is schade die redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven. Nu varieert dat tussen de 2 en 5%, en is dit op basis van jurisprudentie, straks wettelijk vastgelegd op 4%. Dit maakt dat er minder ‘onduidelijkheden’ zijn over de berekening van het normaal maatschappelijk risico en vergroot de voorspelbaarheid van de uitkomsten van de nadeelcompensatieprocedure. ”

De volgende keer gaan we in op de belangrijkste wijzigingen in de nadeelcompensatieregelingen.

Wat kan Lodewijck Groep voor u betekenen?

Lodewijck Groep is specialist in het opstellen van planschade risicoanalyses. In complexe zaken waarbij de (financiële) belangen groot zijn, is soms behoefte aan een second opinion. Ook daar kan Lodewijck Groep u bij van dienst zijn.

Onder de nieuwe Omgevingswet wordt niet meer gesproken over planschade risicoanalyses, maar over nadeelcompensatie risicoanalyses. Onze specialisten kunnen u nu al van dienst zijn door te bekijken of voor uw project een nadeelcompensatie risicoanalyse of een planschade risicoanalyse nodig is.

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies via telefoon 085 401 05 67 of e-mail info@lodewijckgroep.nl. Ons team van specialisten staat u graag te woord!

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?