DIENSTVERLENING

BESTEMMINGSPLAN

Lodewijck Groep is specialist in het opstellen van bestemmingsplannen. Lodewijck Groep kan voor u ook de gehele bijbehorende procedure begeleiden en voor u contactpersoon met o.a. de gemeente zijn.

Nieuws_vacatures

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is het document waarin juridisch-planologisch is vastgelegd welke functies en bouwmogelijkheden op welke plek zijn toegestaan. Voor alle gronden in Nederland gelden bestemmingen. Vrijwel alle bestemmingsplannen zijn te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe ziet een bestemmingsplan eruit?

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen, te weten de regels, een verbeelding (digitale) plankaart en een toelichting. De regels en de verbeelding zijn de bindende onderdelen van het bestemmingsplan. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangegeven. Aan deze bestemmingen zijn regels gekoppeld die bepalen voor welke functie of welk doel de gronden gebruikt, mogen worden en of en in welke vorm bebouwing is toegestaan.

In de toelichting worden de bestemmingen en de bijbehorende regels nader gemotiveerd. Ook alle relevante stedenbouwkundige, planologische, beleidsmatige, milieutechnische en economische aspecten worden in de toelichting behandeld.  De toelichting motiveert waarom er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Wanneer is een (nieuw) bestemmingsplan noodzakelijk?

Past een bouwplan of project niet binnen de regels van het bestemmingsplan dan dient een afwijkingsprocedure te worden doorlopen. Naast een omgevingsvergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het ook mogelijk om een partiele herziening van het bestemmingsplan op te stellen. Voor een plek worden dan nieuwe bestemmingsplanregels opgesteld en onderbouwd dat uw plan voldoet aan een ‘goede ruimtelijke ordening’ en uw initiatief past binnen het omgevingsbeleid. De keuze voor een bestemmingsplanherziening (partiele herziening) of een omgevingsvergunning wordt in samenwerking met de gemeente bepaald. De omvang en concreetheid van een plan of project kan hierin medebepalend zijn. Als er bijvoorbeeld nog flexibiliteit in het proces gewenst is ten aanzien van functie en bebouwing, is het aan te raden een partiële herziening van het bestemmingsplan op te stellen.

Partiele herziening van het bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan beschrijft de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de ruimtelijke ontwikkeling: het bouwplan of project. In de toelichting van het bestemmingsplan komen in zijn algemeen de volgende onderdelen aan bod:

 • Beschrijving van het bouwplan/ project
  We beschrijven wat u gaat bouwen/realiseren. Wat staat er nu op de locatie en hoe wordt deze gebruikt? Wat wijzigt er in de nieuwe situatie? Wat zijn de effecten op de omgeving?
 • Motivering van huidige bestemming versus toekomstige bestemming
  Kort wordt beschreven welke bestemmingsplanregels er nu voor de locatie gelden en welke regels er in de nieuwe situatie gaan gelden om het gewenste bouwplan/project op de locatie te realiseren.
 • Beschrijving van en toets aan relevant rijks-/provinciaal- en gemeentelijk beleid
 • Toets aan milieu- en omgevingsaspecten zoals geluid, bodem, archeologie, flora- en fauna, water etc.
 • Aantonen van de uitvoerbaarheid van het bouwplan/project
  Onder uitvoerbaarheid wordt verstaan of de initiatiefnemer de financiële middelen heeft om het project ook daadwerkelijk te realiseren, maar ook of het bestuur (college van burgemeester en wethouders/gemeenteraad) en de omgeving (omwonenden, bewoners/gebruikers van een gebied of andere belanghebbenden) in zijn algemeenheid het er mee eens zijn dat het bouwplan/project wordt gerealiseerd.

Naast de toelichting wordt er een bestemmingsplanverbeelding van de nieuwe situatie gemaakt en bijbehorende regels opgesteld. Het bestemmingsplan is in geen geval een standaardrapportage. De verbeelding, regels en toelichting van het bestemmingsplan wordt specifiek afgestemd op de ontwikkelingswens van de initiatiefnemer.

center-city-lodewijck

Wat kan Lodewijck Groep voor u betekenen?

Lodewijck Groep is specialist in het opstellen van een bestemmingsplan voor bouwplannen en projecten. Lodewijck Groep kan voor u ook de gehele procedure begeleiden en voor u contactpersoon met o.a. de gemeente zijn.

Voorbereiding

Voordat Lodewijck Groep van start gaat met het opstellen van het bestemmingsplan, maken wij eerst een overzicht welke aspecten nader onderbouwd/getoetst moet worden en of het noodzakelijk is er nader onderzoek naar te doen. Hierbij kunt u denken aan omgevingsonderzoeken of relevante milieuaspecten.

Lodewijck Groep vindt het belangrijk om vooraf een compleet overzicht te maken van de verschillende aspecten, zodat wij de initiatiefnemer kunnen adviseren over de uit te voeren werkzaamheden en zaken die verband houden met het bestemmingsplan, zoals de noodzakelijke omgevingsonderzoeken, onderbouwing van de milieuaspecten, planschade en juridische procedures. De initiatiefnemer krijgt zo op voorhand al een duidelijk beeld van de inhoud van het bestemmingsplan en de daarmee samenhangende kosten.

Uitwerking

Lodewijck Groep stelt het bestemmingsplan op en verzamelt alle noodzakelijke informatie en onderzoeksresultaten. Als het gaat om specifieke en specialistische kennis/onderzoek, bijvoorbeeld voor archeologie, flora en fauna, bodem, hergebruik, water, geluid, ecologie, externe veiligheid, luchtkwaliteit, energie en duurzaamheid, dan werkt Lodewijck Groep samen met ervaren specialisten en onderzoeksbureaus.

Finaal maken, indienen & begeleiden

Een concept van het bestemmingsplan bespreken we met de initiatiefnemer en de gemeente. Lodewijck Groep kent de kant van de gemeente goed.

Lodewijck Groep weet in veel gevallen vrij goed op welke punten de gemeente een initiatief of plan beoordeeld, hoe gemeenten aankijken tegen particuliere initiatiefnemers. Dit komt doordat een aantal professionals van Lodewijck Groep ook zijn gedetacheerd bij gemeenten. En dat is een pré in de voorbereiding van alle stukken en onderbouwingen.

Wilt u meer weten over een bestemmingsplan of bent u benieuwd naar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via 085 401 05 67 of info@lodewijckgroep.nl

Chat openen
Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?
Welkom bij Lodewijck Groep! Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee van dienst zijn?